slideshow photos copyright © Ankush Saikia | author photo © Tashi Tobgyal